PETICE- ZA ZACHOVÁNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MOST V SOUČASNÉ BUDOVĚ.
My, níže podepsaní obyvatelé města Mostu, prostřednictvím této petice žádáme, aby Městská knihovna v Mostě nadále zůstala v současné budově, jelikož se domníváme, že současná budova nejvíce vyhovuje potřebám knihovny. Budova mostecké knihovny byla první budovou v Československu, která byla po roce 1945 postavena výhradně a jenom pro knihovnické účely. S plánem na její přestěhování nesouhlasíme, jelikož nelze garantovat stejnou kvalitu služeb po plánovaném přestěhování do KD REPRE. Město navíc nepředstavilo žádnou ucelenou koncepci, jak budovu stávající knihovny po přestěhování knihovny využije. Vážně se obáváme, že budova nebude využívána a bude postupně chátrat. Na základě výše uvedeného si myslíme, že nejlepším řešením je ponechat knihovnu v současné budově.

Děkujeme,
petiční výbor.

Petici lze podepsat např. v knihovně Most, na magistrátu ve 4. patře, v restauraci Severka a několika dalších, v kavárně pod magistrátem atd.
Je možné ji podepsat elektronicky, i když její váha je pro nás pouze informační.

https://www.petice.com


Argumentace k textu petice

Proč zachovat současnou knihovnu v její specifické budově a ne ji stěhovat do kulturního domu Repre


Knihovna

1) Mostecká knihovna je první svého druhu v ČR ve 20. století, která byla postavena ryze pro knihovnické účely.

2) Současná knihovna má velkorysý prostor pro čtenáře i personál, 
  a. disponuje dostatkem denního světla,
  b. prostory zajišťují spoustu volného prostoru a poskytují komfort čtenáři,
  c. má též prostor provozně variabilní,
  d. již v dnešní době je knihovna bezbariérová.

3) Knihovna je důmyslným typem architektury, která spoluvytváří historii novodobého města.
  a. Po zateplení dle soudobých standardů bude budova splňovat veškeré energetické nároky.
  b. Energetické stavební úpravy budovy nejsou při své konstrukci nijak náročné.
  c. Změna vnitřní dispozice může být minimální, aby prostor splňoval nejmodernější knihovní standardy
  d. I současnou knihovnu lze doplnit o novodobá zařízení a aktuálnější? knihovní metody.,

4) I když je současná knihovna energeticky náročná (z pohledu dnešních požadavků), bylo by ji možní bez problému provozovat řadu dalších let. 
  a. Nicméně co nejdřívější rekonstrukce je dozajista žádaná.
  b. Knihovna je jinak stále v dobrém technickém stavu (problém se zatékáním byl plně vyřešen repasí celé střechy).

5) Rekonstrukce knihovny nemusí být finančně náročná.
  a. Přestavba je již investičně náročnější a musí být velmi dobře vybrána vhodná varianta.
  b. Jak na rekonstrukci, tak i na přestavbu lze čerpat dotace jednoduše.

6) Knihovna jako instituce a její návštěvníci přivádí život do čtvrti Bohumíra Šmerala, ve které je knihovna situována, a tak jsou garancí bezpečí a komfortu pro okolní obyvatele.

7) Její součástí jsou velmi cenná umělecká díla:
  a. jsou zakomponována přímo do konstrukce budovy,
  b. anebo jsou její nedílnou součástí, nelze je jednoduše umístit jinam, 
  c. navíc budova sama by mohla být technicky-architektonickou památkou.

Repre
1) Repre je stavbou monofunkční.
2) Kulturní dům by měl být jak provozně, tak účelově variabilní.
3) Repre poskytne pouze velmi omezený prostor oproti stávající knihovně.
  a. Prostor pro čtenáře bude menší.
  b. Další prostory k dispozici čtenářům budou výrazně omezeny či zcela chybět.
  c. Mobilita v prostorách bude o mnoho komplikovanější než v těch současných.
  d. Repre nemá dostatečnou kapacitu na množství publikací.
  e. Některé služby budou tímto omezeny.
  f. Volný výběr knih bude omezen.
  g. Zázemí pro knihovní účely a její zaměstnance bude nedostatečný.

4) Přesunem knihovny do Repre nevznikne žádná nová kvalita.
  a. Proklamované výhody knihovny v centru jsou minimální.

5) Přestavbou na knihovnu budova Repre ztratí jak svou funkci, tak i architektonický charakter.

Obecně
1) Není vůbec řešený záměr se stávající knihovnou, její osud je tak velmi nejistý.
  a. Radnice proklamuje, že nemá finance na přestavbu, a k tomu dodává, že bude hledat její využití pro účely města, což si protiřečí.
    i. Jestliže město bude chtít budovu nadále využívat k jiným účelům, musí ji nakonec rekonstruovat.
    ii. Argument nedostatku peněž na rekonstrukci je jeden hlavních důvodů, proč knihovnu přestěhovat.
  b. Prodej budovy bude opravdu komplikovaný, jelikož knihovna je svou stavbou/účelem velmi specifická,
    i. přestavba soukromým investorem by mohla být velmi náročná a pro většinu záměrů nerentabilní,
    ii. radnice chce navíc požadovat po novém vlastníku záruky na zachování funkčnosti budovy za účelem kultury, zachování jejího rázu a uměleckých děl,
    iii. což investory velmi omezuje.
 c. Z výše uvedených důvodů je zde velká pravděpodobnost její následné a nevyhnutelné demolice, což se stalo s kulturním centrem Zahražany.

2) Radní celou věc nekomunikovali s veřejností.
  a. Jde o závažnou investici přes 500 mil. Kč, 
  b. je to velmi podstatný zásah do veřejného prostu, služeb a kultury města,
  c. navíc méně významné projekty radnice velmi agilně anoncuje.
  d. Veřejnost je o celém projektu informována minimálně.
  e. Radní věc řádně nekomunikují neprobírají a o věci nediskutují ani s celým zastupitelstvem.
  f. Odborná veřejnost (architekti, knihovníci atd.) nebyla předem informována, natož žádána o spolupráci na tvorbě záměru,
    i. byla velmi sporadicky přizvána k rozdělanému záměru,
    ii. knihovníci byli pouze informováni o výsledku zpravovaného záměru bez možnosti, jakkoliv zasahovat, doplňovat a už vůbec ne kritizovat.
  g. Nebyla oslovena ani žádána veřejnost o předložení svých potřeb a požadavků na knihovnu z řad jejích vlastních uživatelů.

3) Nebyla vypsána architektonická soutěž, což je u takovéto stavby standardem a potřebou.
  a. U obou budov platí, že musí být rekonstruované pod dohledem odborníků cestou architektonické soutěže.
  b. Nelze hazardovat s jediným novodobým dědictvím, které má město v počtu budov, jenž by se daly spočítat na prstech jedné ruky. 
  c. U všech institucí je nutno obsazovat jejich vedení odborníky vzešlými ze soutěže, nezávislými na politické moci.

4) Zakázka na vyhotovení projektu byla zadána nevhodně a výběr dodavatele nebyl zcela podle řádných pravidel.

5) Aktem přestěhování knihovny do Repre spolu s vybudováním kina místo stávajícího Kosmosu bude město disponovat pouze jediným kinosálem pro celé město.
  a. Město bude ochuzeno o další prostory na přednášky a aktivity.
  b. Na městkou galerii či výstavní síň již nezbude prostor.

6) Budova Repre by měla být využita jiným kulturně společenským způsobem, než je současný záměr.
  a. Prostory by mohly být využívány jinými uměleckými institucemi.
  b. Je spousta možností, a ty je potřeba zkoumat, nicméně radní vše spíše tají a nekomunikují ani s odborníky.
  c. Možná řešení je třeba hledat s odborníky a též na základě požadavků čtenářů, v neposlední řadě pak s veřejností jako celku.

7) Současná knihovna má dostatek prostoru pro další kulturní aktivity. Avšak je třeba hledat jejich naplnění v této budovy.  Je dobré oživit a plně využít obě takto vzniklá kulturní a společenská centra, nesoucí zázemí pro umění.