<< Zpět

Projektová dokumentace REPRE

Hlavní části projektové dokumentace na rekonstrukci KD Repre s vestavenou knihovnou.
Jeli třeba posoudit, jestli je nově vybudovaná knihovna v Repre prostorově a dispozičně adekvátní nebo snad lepší než ve stávajících prostorách, je zde níže možnost stáhnout i projekt stávající knihovny a oba projety porovnat. Pak lze zhodnotit, jestli služby knihovny se zlepší, zhorší nebo zůstanou stejné. (I když toto je pouze jedno hodnocení kritérium pro stěhování nebo nestěhování knihovny.)


Půdorysy 
Projekt Repre 01_ARCH_STAV-VÝKRESY.pdf

Legenda k půdorysům
Projekt Repre 01_ARCH_STAV-TEXT.pdf

Technická zpráva
Projekt Repre 01_ARCH_STAV-legenda VÝKRESYpdf

Situační_výkresy
Projekt Repre - Situační_výkresy.pdf

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
REPRE-SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA_DSP_B_20190820.pdf
obsah:
B.1. Popis území stavby ................................................................................................................................................... 3 
B.2. Celkový popis stavby .............................................................................................................................................. 15 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání ........................................................................................................ 15
    g) navrhované parametry stavby
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení .......................................................................................................... 20 
B.2.3. Dispoziční, technologické a provozní řešení ............................................................................................................. 23 
   a) Knihovna

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby ..................................................................................................................................... 28 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby ................................................................................................................................... 29 
B.2.6. Základní charakteristika stavebních objektů .............................................................................................................. 30 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení .............................................................................. 31 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení ................................................................................................................... 37 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana ............................................................................................................................ 37 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí .................................................... 38 
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ......................................................................... 44 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu ................................................................................................................. 44 
B.4. Dopravní řešení ....................................................................................................................................................... 45 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ................................................................................................ 46 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ....................................................................................... 48 
B.7. Ochrana obyvatelstva ............................................................................................................................................. 49 
B.8. Zásady organizace výstavby .................................................................................................................................. 49 
B.9. Celkové vodohospodářské řešení ......................................................................................................................... 63 


---

Další řezy a půdorysy
Projekt Repre 02_STAV_KCE-VÝKRESY.pdf

Legenda k Další řezy a půdorysy
Projekt Repre 02_STAV_KCE-legenda.pdf

Technická zpráva
Projekt Repre 02_STAV_KCE-Technická zpráva.pdf

---

Půdorysy původního objektu
Projekt Repre 03_ARCH_STAV-Bourací práce_VÝKRESY.pdf

Popis ke stávajícímu stavu
Projekt Repre 03_ARCH_STAV-Bourací práce_TEXT.pdf 

Redaktor: Peter •  Vydáno: 12.04.2020 19:21 •